keskiviikko 11. helmikuuta 2015

Espoon kaupungin eettiset ohjeet

Hufvudstadsbladet-lehdessä 10.2. toimittaja Tommy Pohjola käsitteli Espoon kaupungin 28.1.15 julkistamaa toimintakoodia ”Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat”.  Pohjolan mukaan kyseessä on todellinen ”nollapaperi”, täysin abstrakti, piinallisen lapsellinen ja tyhjä.  Paperissa kielletään varastaminen ja lahjusten ottaminen, mutta mitä järkeä siinä on, kun nämä teot on jo kielletty laissa.

Tommy-pojalle on sattunut paha erehdys.  Laissa ei suinkaan kielletä varastamista eikä lahjontaa.  Varkaudesta säädetään rikoslaissa:

”Joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.”

Varastamista ei siis kielletä; laissa vain sanotaan, että siitä voi saada sakkoa tai vankeutta.  Sama koskee lahjuksen ottamista: teko ei ole kielletty, mutta seurauksena voi olla sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.


Tästä huomataan, että Espoon kaupunki on lähtenyt edelläkävijänä aivan uusille urille.  Varastaminen ja lahjonta on vihdoinkin kiellettyä!  Lehti on kääntynyt, kuuluu historian havinaa.  Espoo on astunut täysin uuden toimintakulttuurin aikaan: kyseessä ei ole mikään nollapaperi, vaan jykevä toimintaohje virkamiesten jokapäiväistä aherrusta varten.

tiistai 10. helmikuuta 2015

Tupakkataudit veronmaksajilta tupakkateollisuuden kustannettaviksi

I Tupakan aiheuttamat kustannukset vuosina 2015 - 2040

Suomen tupakkapolitiikan tavoitteena on tupakan häviäminen yhteiskunnasta vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2013 suomalaisista 15 – 64 -vuotiaista tupakoi päivittäin 16 %.  Seuraavien 25 vuoden aikana tupakoivien määrän tulisi alentua 0 – 2 %:iin.  Välitavoitteena on, että vuonna 2020 päivittäin tupakoivia on enintään 10 %. 

Tämä on oikea tavoite, mutta siihen edetessä tupakka ehtii aiheuttaa valtavasti vahinkoja.  Tupakka tappaa yli 4.000 ihmistä vuodessa ja vammauttaa vielä useampia.  Tupakoinnin vähetessä nämä luvut supistuvat, mutta eivät lakkaa täysin edes vielä vuonna 2040.  Vuoteen 2040 mennessä tupakka ilmeisestikin aiheuttaa meillä yli 100.000 ihmisen kuoleman.

Sama koskee tupakan aiheuttamia taloudellisia kuluja.  Tupakkasairauksien kokonaiskustannukset yhteiskunnalle muodostuvat muun muassa menetetyistä elinvuosista, sairaanhoitokustannuksista, poissaoloista työstä ja työkyvyttömyyseläkkeistä.  Sairauskulujen määrä on noin 1.800 miljoonaa euroa vuodessa ja menetettyjen työpanosten 500 miljoonaa euroa.  Tupakoitsijat maksavat savukeaskin hintaan sisältyvää tupakkaveroa noin 800 miljoonaa euroa vuodessa, ja kun tämä summa vähennetään kuluista, yhteiskunnan vuositappioiksi jää 1.500 miljoonaa euroa.  Vuoteen 2040 mennessä eli 25 vuoden aikana yhteissummaksi tulee 37.500 miljoonaa eli runsaat 37 miljardia euroa.  Nämä luvut ovat epätarkkoja ja epävarmojakin, mutta todennäköisesti osapuilleen oikeita.

Tupakasta johtuvat inhimilliset kärsimykset ovat valtavat.  Niitä ei voi mitata eikä arvottaa.  Seuraavassa käsittelen rahaa.


II Verovarojen kohdentaminen

Suurin osa tupakan aiheuttamista sairauskustannuksista koskee sydän- ja verisuonitautien, erilaisten syöpien ja hengityselinsairauksien hoitoa.  Näistä osa todentuu jo tupakoitsijoiden nuorella iällä, mutta valtaosa vasta elämän loppupäässä, 60-vuotiaana tai sitä vanhempana.

Voidaan kysyä, onko järkevää panostaa pääosa hoitokuluista jo syntyneisiin keuhkosyöpiin ja muihin pitkän tupakoinnin aikaansaamiin terveyshaittoihin.  Kuluja voitaisiin kohdentaa enemmän 20 – 50 -vuotiaisiin tupakoitsijoihin, jotka pyrkivät irti savukkeista.  Sairauksien ennalta ehkäisyhän on kannattavampaa kuin niiden parantaminen.  Tämän vuoksi varoja olisi suunnattava voimakkaammin tupakasta vierottamiseen.  Tupakoitsijoista 70 % haluaisi lopettaa polttamisen ja heitä voitaisiin tukea yhteiskunnan verovaroin tekemällä korvaushoito heille maksuttomaksi tai ainakin paljon nykyistä halvemmaksi.

Meillä on nykyisin saatavilla usean tyyppisiä vieroituslääkkeitä.   Näistä Nicotinell ja Nicorette sisältävät nikotiinia, jota nautitaan tabletteina tai purukumin, laastarin tai inhalaattorin kautta.  Champix puolestaan sisältää varenikliinia ja Zyban bubrobionia.  Eri tupakoitsijoille soveltuvat eri tyypin lääkkeet, mutta melkein jokainen tupakoitsija voisi saada jostakin lääkkeestä tukea tupakoinnin lopettamiseen. 

On ilmeistä, että veronmaksajille olisi edullisempaa kustantaa näiden lääkkeiden hinta pikemmin kuin maksaa myöhemmin vakavien tupakkatautien hoitamisesta.  Nykyisin vain Champix kuuluu sairausvakuutuksen piiriin ja sekin vain rajallisesti.  Champixin korvattavuus koskee yhtä, enintään 24 viikon hoitojaksoa ja KELA maksaa hinnasta 35 %.  Vuonna 2014 Champixin KELA-korvauksia sai 2.130 tupakoitsijaa ja korvausten yhteissumma oli 159.000 euroa.  Jos nämä yli 2.000 ihmistä pääsivät tällä keinolla irti tupakasta, veronmaksajien rahat tuottivat taloudellista hyötyä.  Mikäli tämän lääkkeen käyttäjiä olisi ollut 200.000, korvausmäärä olisi ollut 15.900.000 euroa.  Kaikki lähes 1.000.000 tupakoitsijaa olisi voitu hoitaa noin 80 miljoonalla eurolla, joka on pikku raha verrattuna nykyisiin kustannuksiin.

Nämä laskelmat ovat tietenkin teoreettisia ja epärealistisia.  Ne eivät kuitenkaan ole täysin vääriä.  On varmaa, että rahan panostaminen tupakasta vierotukseen olisi pitkänä aikana veronmaksajille eduksi.  Tämä suunnanmuutos toteutuu, jos poliittiset päättäjät tahtovat.  Sosiaali- ja terveysministeriön Tupakkapoliittisessa toimenpideohjelmassa 2014:10 todetaan:

”Tupakkariippuvuuden hoitoon käytettävät lääkkeet tulisi korvata saira­usvakuutuksesta.
Vieroituslääkkeiden hinnalla on merkitystä erityisesti niille tupakoiville, joil­la on heikompi sosioekonominen asema. Tässä ryhmässä tupakoinnin lopettami­sen tuki on erityisen tärkeää terveyserojen kaventamisen näkökulmasta. Lääk­keiden hintalautakunta voi hakemuksesta myöntää lääkkeelle korvattavuuden.


III Maksajiksi tupakkayhtiöt

Sikäli kuin kaikkien tupakasta johtuvat kulut maksetaan verovaroista, varojen kohdentaminen tupakasta vierotukseen on järkevää.  Näitäkään kustannuksia ei yhtä kaikki pitäisi sälyttää veronmaksajille. Oikeita maksajia olisivat kansainväliset tupakkayhtiöt Philip Morris, British American Tobacco ja Imperial Tobacco, joiden hallussa Suomen savukemarkkinat ovat.  Nämä yhtiöt valmistavat savukkeita ulkomailla, tuovat niitä Suomeen, markkinoivat niitä kaikin mahdollisin keinoin, vievät voitot ulkomaille ja jättävät vahingot Suomeen. 

Tämäkin ajatus on jo esitetty tupakkaa koskevassa keskustelussa.  Esimerkiksi Tupakkapoliittisen kehittämistyöryhmän mukaan tupakkasairauksien hoidon rahoitus tulisi siirtää veronmaksajilta tupakkateollisuuden rahoittamalle vakuusrahastolle.  Tämä siis koskee kaikkia tupakkasairauksia eikä pelkästään vierotushoitoja. 

Sikäli kuin kyse on yksinomaan vierotuslääkkeistä, tupakkayhtiöt voitaisiin panna maksamaan jo nyt. Tupakkayhtiöt aiheuttavat tupakoitsijoille nikotiiniriippuvuuden tarkoituksellisesti, joten yhtiöiden syyllisyys on tarkoitustahallisuutta eli tahallisuuden suurinta luokkaa.  Yhtiöt tähtäävät savukkeiden kemiallisessa suunnittelussa nimenomaan tupakoitsijoiden koukuttamiseen. Keuhkosyöpää ja muita vastaavia tupakkatauteja tupakkayhtiöt eivät nimenomaisesti pyri aiheuttamaan, joten kyse on tältä osin ”vain” varmuustahallisuudesta.

Vierotuslääkkeiden hinta voitaisiin siirtää tupakkayhtiöille ryhmäkanteella tai usealla eri ryhmäkanteella.  Mahdollisuudet tähän antaa vuoden 2007 ryhmäkannelaki.  Ryhmien jäsenet saisivat kukin keskimäärin vain 1.000 euron korvauksen, mutta kun ryhmät sisältäisivät satoja tuhansia tupakoitsijoita, kokonaissumma nousisi suureksi.  Samalla Suomi antaisi edelläkävijänä esimerkin, jota voitaisiin seurata muissakin maissa.

maanantai 2. helmikuuta 2015

Saako tuomareita sanoa tyhmyreiksi?

I Apulaisvaltakunnansyyttäjän vapauttava päätös

Olen arvostellut useita nimeltä mainitsemiani oikeuslaitoksen edustajia suorasukaisesti kirjassani ”Kovaa peliä” vuosina 2013 ja 2014.  Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on todennut päätöksessään 20.1.2015, ettei kirjani anna aihetta kunnianloukkaussyytteisiin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei kerro, minkälaista arvostelua olen harrastanut.  Otetaanpa tähän yksi esimerkki. 

II Esimerkki tuomarien arvostelusta

Kerron kirjassani sivuilla 130 – 131 siitä, miten Suomen tupakkateollisuus on jatkuvasti taistellut savukerasioihin merkittyjä viranomaisten varoituksia vastaan.  Varoitukset oli pidettävä mahdollisimman epämääräisinä ja mahdollisimman huonosti erottuvina.  Vuosina 1984–1985 tupakkayhtiöt painostivat lääkintöhallituksen luopumaan keuhkosyöpää koskevasta varoitusmerkinnästä.  Seuraavassa on suora lainaus kirjastani:
”Vuosien 2005–2010 kevytsavukejutun tuomiossa käräjätuomari Elina Haapasalo kirjoitti 10.10.2008 näin:
’Viranomaistoimien estäminen ja viivyttäminen.
Käräjäoikeus toteaa, että kantajan väitteen merkitys suhteessa hänelle aiheutuneeseen vahinkoon on jäänyt asiassa etäiseksi.’

Hovioikeudenneuvos Tapio Vanamon 31.5.2010 antamassa tuomiossa lukee:
’Kantajan väitteen mukaan Amer ja Suomen Tupakka ovat pyrkineet estämään viranomaisia varoittamasta kuluttajia savukkeiden terveysvaaroista vastustamalla ja viivyttämällä savukeaskeihin painettavia varoitusmerkintöjä sekä pyrkimällä vaikuttamaan varoitusmerkintöjen ulkoasuun, asiasisältöön ja havaittavuuteen.’

’Savukeaskien varoitustekstit ovat tulleet pakollisiksi vuonna 1978 huolimatta tupakkateollisuuden vastustuksesta. Asiassa ei ole myöskään esitetty perusteluja sille, millä tavoin väitetyt toimenpiteet olisivat olleet omiaan aiheuttamaan vahinkoa kantajalle.’

Niinpä niin ja joopa joo. Painostus ja muut estelytoimet olivat kohdistuneet terveysviranomaisiin, joten ne ovat jääneet suhteessa tupakoitsijoihin ”etäisiksi”. Näin totesi käräjätuomari Elina Haapasalo, 57-vuotias nainen. Hovioikeudenneuvos Tapio Vanamo, 57-vuotias mies, puolestaan katsoi, että vaikuttaminen varoitusmerkintöjen ulkoasuun, asiasisältöön ja havaittavuuteen ei ollut ”omiaan” aiheuttamaan vahinkoa kantajalle.

– Make it simple.

Tämä koskee kaikkea asianajoa niin Yhdysvalloissa kuin Suomessa ja kaikissa muissakin maissa. Tuomarit saattavat olla täysiä pölkkypäitä ja laiskiaisia. Minä en ollut onnistunut tekemään asiasta riittävän ”yksinkertaista”. 

Syy-yhteysketjuun kuului kolme osallista: 1. tupakkayhtiö 2. terveysviranomainen 3. tupakoitsija. Sikäli kuin tupakkayhtiö onnistui saamaan varoitusmerkinnän sisällöltään lieväksi tai näkyvyydeltään epäselväksi, vahinko ulottui tupakoitsijaan, joka näki varoitustekstin. Yhtiön menettely ei siten jäänyt tupakoitsijan vahinkoon nähden ”etäiseksi”. Menettely on lisäksi ollut ”omiaan” aiheuttamaan vahinkoa nimenomaan kuluttajille eikä ollenkaan lääkintöhallitukselle. Monimutkaisten syyketjujen hahmottaminen oli ylivoimaista tuomareille Haapasalo ja Vanamo. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että näin yksinkertaisen kausaliteetin näkee selkeästi jo 10-vuotias lapsi.

Stanley Kramerin vuonna 1961 ohjaamassa elokuvassa ”Nurnbergin tuomio” kuvattiin oikeudenkäyntiä, jossa neljä saksalaista lakimiestä oli syytteessä natsien hirmutekojen laillistamisesta. Natsit olivat muun muassa pyrkineet puhdistamaan rotua sterilisoimalla kehitysvammaisia ihmisiä. Oikeudessa kuultiin yhtä uhria, jota näytteli Montgomery Clift. Puolustusasianajaja Maximilian Schell sanoi Cliftille:

– Muodostakaa järkevä lause sanoista ”jänis”, ”pelto” ja ”juosta”.

Clift ei suoriutunut tehtävästä. Olen melko varma, että suurin osa suomalaisista virkatuomareista suoriutuisi tästä koetuksesta.”


III Kunnianloukkausrikoksen kriteerit

Tässä oli siis suora sitaatti kirjastani.  Kunnianloukkauksen tunnusmerkistö ei täyty pelkästään sillä, että sanoo tuomiota vääräksi tai suorastaan typeräksi, jos tosiasiat ovat paikallaan.  Tuomareiden henkilökohtainenkin arvostelu on sallittua tiettyyn rajaan saakka.  Tässä sanon eri maiden tuomareista, että nämä saattavat olla täysiä pölkkypäitä ja laiskiaisia.  Kun tämä selvästi ulottui myös käräjätuomari Haapasaloon ja hovioikeudenneuvos Vanamoon, ollaan lähellä kunnianloukkauksen rajaa.  Haapasalo ja Vanamo ovat lukeneet kirjani ja kuunnelleet korvat punaisina sitä koskevaa keskustelua Helsingin käräjäoikeuden ja hovioikeuden kahviossa ja muualla.  Haapasalo on tuohduksissaan sanonut, että Erkki Aurejärvi on ala-arvoinen ihminen.  Mutta eivät nämä tuomarit ole tehneet rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta.  Olen siteerannut heidän tuomioitaan sanatarkasti oikein ja kunnianloukkaussyyte olisi sen vuoksi hankala ajettavaksi.